Propofol Lipuro 1%
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Potovan-1%
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Presofol-1%
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Sodium Chloride 0,9%
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Osmotan G 10%
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Profol 10mg
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Profol 1%
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Buvac Heavy 0.5 %
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Calcitron
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338
Atropin Sulfat   0,25mg
Liên hệ tư vấn: 0912.514.338

Pages