34 ảnh động Kamasutra

34 ảnh động Kamasutra

 

Bộ ảnh động miêu tả các tư thế Kamasutra 

Kiểu 01

02

Kiểu 02

031

Kiểu 03

042

Kiểu 04

051

Kiểu 05

061

Kiểu 06

071

Kiểu 07

081

Kiểu 08

09

Kiểu 09

10

Kiểu 10

11

Kiểu 11

12

Kiểu 12

13

Kiểu 13

14

Kiểu 14

15

Kiểu 15

16

Kiểu 16

17

Kiểu 17

18

Kiểu 18

19

Kiểu 19

20

Kiểu 20

21

Kiểu 21

22

Kiểu 22

23

Kiểu 23

24

Kiểu 24

25

Kiểu 25

26

Kiểu 26

27

Kiểu 27

28

Kiểu 28

29

Kiểu 29

30

Kiểu 30

31

Kiểu 31

32

Kiểu 32

33

Kiểu 33

34

Kiểu 34