Chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ trong giai đoạn này cần như sau: